Μ. Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑ ΛΤΔ - Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170201-Ξύλο, 170202-Γυαλί, 170302-Μείγματα Ορυκτής Ασφαλτου που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170802-Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

Παραλαβή/ επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ως επίσης διάθεση των υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία σε ΧΥΤ Αδρανών. D1, D13, D15, R4, R5 και R13.