Π & Ε ΦΥΤΩΡΙΟΝ ΛΤΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητων οχημάτων.