ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170506-Μπάζα εκσκαφών

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητου φορτηγού οχήματος και άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων.