Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.)

  • 16/04/2016

O ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Κ.Ο.Δ.Α.) έχει ιδρυθεί με στόχους και σκοπούς, οι οποίοι καταγράφονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο του Οργανισμού. Η κύρια αποστολή του είναι να λειτουργεί υπό την ιδιότητα του Φορέα Διαχείρισης του Συλλογικού Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων (Συλλογικό σύστημα Κ.Ο.Δ.Α) σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών.

Περισσότερα