Αριθμός ΜέλουςΌνομα
ΕΑ/248/2020ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε)
Εμφανίζονται 21-21 από 21.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί ΑΕΚΚ, τα επαγγέλματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στις τάξεις των Εργοληπτών, ήτοι Παραγωγοί Σκυροδέματος, Πλινθοποιοί, Παραγωγοί Κονιαμάτων, Αγαλματοποιοί, κ.α., όπως επικοινωνήσουν με τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Οργανισμού για σκοπούς συμμετοχής τους στο Συ.Συ. ΚΟΔΑ.