ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΗ ΛΤΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητων φορτηγών οχημάτων και άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων.