ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΛΤΔ - Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170201-Ξύλο, 170202-Γυαλί, 170203-Πλαστικό, 170302-Μείγματα Ορυκτής Ασφαλτου που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170401-Χαλκός, Μπρούτζος και Ορείχαλκος, 170402-Αλουμίνιο, 170403-Μόλυβδος, 170404-Ψευδάργυρος, 170405-Σίδηρος και χάλυβας, 170406-Κασσίτερος (Λαμαρίνα τσίγκος), 170407-Ανάμεικτα μέταλλα, 170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170604-Μονωτικά υλικά, 170802-Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

(R5) - Ανακύκλωση/ Ανάκτηση ανόργανων υλικών (R12) - Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες υπό R1 μέχρι και R11 (D1) - Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους, όπως σε χώρους ταφής αποβλήτων. (D13) - Ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες D που αναφέρονται πιο πάνω. (D15) - Αποθήκευση εν αναμονή μιας από τις εργασίες D που αναφέρονται πιο πάνω (εκτός από την προσωρινή εναποθήκευση, κατά τη διάρκεια της συλλογής στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα).