Ε.Β.Τ. Τρύφωνος Λτδ - Εξειδικευμένες Μονάδες

Κατηγορίες Αποβλήτων

170403-Μόλυβδος, 170407-Ανάμεικτα μέταλλα

Εργασίες Διαχείρισης

Μεταλλικά Απόβλητα, ΟΤΚΖ, Μπαταρίες Μολύβδου – Οξέως, ΑΗΗΕ