ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170302-Μείγματα Ορυκτής Ασφαλτου που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170504-Χώματα και Πέτρες

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητου φορτηγού οχήματος και άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων.