ΠΕΤΡΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση φορτηγών οχημάτων και άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων.