Α. ΣΙΑΝΤΩΝΑΣ & ΥΙΟΙ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητου φορτηγού οχήματος και άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων.