ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170302-Μείγματα Ορυκτής Ασφαλτου που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητου φορτηγού οχήματος.