Η Διαχείριση των ΑΕΚΚ  απαραίτητα διέπεται υπό την πιο κατω Γραπτή Συμφωνία, η οποία συμπληρώνεται από τον Ιδιόκτητη του Έργου και τον Ανάδοχο Εργολάβο. Ακολούθως καταχωρείται στο ΣΔΑ του Έργου.

Συμφωνία για ανάληψη των Υποχρεώσεων Διαχείρισης Παραγόμενων ΑΕΚΚ όπως αυτή προκύπτει από τους Κανονισμούς 5 και 7(1) των Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κανονισμών του 2011 Κ.Δ.Π 159/2011 & Κ.Δ.Π 220/2013 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.