Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.)

O ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Κ.Ο.Δ.Α.) έχει ιδρυθεί με στόχους και σκοπούς, οι οποίοι καταγράφονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο του Οργανισμού. Η κύρια αποστολή του είναι να λειτουργεί υπό την ιδιότητα του Φορέα Διαχείρισης του Συλλογικού Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων (Συλλογικό σύστημα Κ.Ο.Δ.Α) σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών.

Σύντομο ιστορικό:

Η ερμηνεία της «Συλλογικότητας» όπως αυτή απορρέει από την ίδρυση και λειτουργία Συλλογικού Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων, εξυπακούεται την ίδρυση φορέα συλλογικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΣΕΟΚ)  και ο Σύνδεσμος Εργολάβων  Οικοδομών Αμμοχώστου (ΣΕΟΑ) το 2014 έλαβαν  την πρωτοβουλία κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τους, να προχωρήσουν άμεσα στην από κοινού ίδρυση του ενδιάμεσου αυτού Φορέα,  ο οποίος θα αποτελεί το όχημα και το εργαλείο εκπλήρωσης των Περιβαλλοντικών και Νομικών Υποχρεώσεων των Εργοληπτών σε σχέση με την διαχείριση αποβλήτων, μέσα σε πλαίσια   που θα διασφαλίζουν:

  • Χαμηλό κόστος και μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος.
  • Πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
  • Ενθάρρυνση συμμετοχής στο συλλογικό σύστημα δια μέσου  περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και όχι δια μέσου υπερβολικών επιβαλλόμενων  οικονομικών και νομικών υποχρεώσεων.
  • Τον Μη Κερδοσκοπικό Χαρακτήρα του Οργανισμού.

Τα πιο πάνω κριτήρια αποτελέσαν μέρος των όρων εντολής των Συνδέσμων προς τον Σύμβουλο Μελετητή που ανέλαβε την ευθύνη της μελέτης και υποβολής της Αίτησης  για εξασφάλιση της απαιτουμένης Άδειας Λειτουργίας του Συλλογικού του Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η κοινή επιτροπή των δύο Συνδέσμων για την ίδρυση του ΚΟΔΑ, εργάστηκε άοκνα και αφιλοκερδώς σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Μελετητή κ. Παντελή Τζιαλλή (Διευθυντή του Τεχνικού Γραφείου, ΜΕC Management Engineering Consultants), και έχει επιτευχθεί η εξασφάλιση της Άδειας Λειτουργίας του Οργανισμού, σε πολύ σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιθυμεί να εκφράσει τις ιδιαίτερες του ευχαριστίες

  • Προς τα Mέλη του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου που με την εμπιστοσύνη τους  μας ώθησαν στην επίτευξη του στόχου αυτού .
  • Προς τα Μέλη της  κοινής  επιτροπής  των Συνδέσμων για τον ΚΟΔΑ και προς τον  εξειδικευμένο Σύμβουλο Μελετητή για τις  πολλές ώρες εργασίας που παρείχαν και τις προσπάθειες που κατέβαλαν προς επίτευξη του θετικού αυτού αποτελέσματος.
  • Προς τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους και του προσωπικού των αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Περιβάλλοντος για την βοήθεια και καθοδήγηση.
  • Προς  τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών  και την Συμβουλευτική Επιτροπή  Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ)

 

Έκκληση προς όλους τους  Κύπριους Παραγωγούς  ΑΕΚΚ (Εργολάβους)

Οι κανονισμοί λειτουργίας του Οργανισμού επιτρέπουν την συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των αδειούχων Εργολάβων  που είναι εγγεγραμμένοι στο  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ). Δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε Σύνδεσμο Εργολάβων και ουδεμία διάκριση γίνεται μεταξύ μελών του ΣΕΟΚ και ΣΕΟΑ και των υπόλοιπων εργολάβων, είτε ανήκουν σε Σύνδεσμο είτε όχι.

Η ευφυής φιλοσοφία της δομής των Τελών Συμμετοχής στο Συλλογικό Σύστημα του Οργανισμού βασίζεται στην αρχή της Συλλογικότητας (δηλαδή το ένα μέλος συνεισφέρει για το άλλο).

Εν όψη των πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Δ.Α, καλεί

  • σε Παγκύπρια βάση, όλους τους αδειούχους Εργολήπτες  να εγγραφούν στο Συ. Συ. ΚΟΔΑ και να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη Αδεία Διαχείρισης ΑΕΚΚ, τόσο για λόγους υιοθέτησης σε πράξη της Αρχής της Συλλογικότητας όσο και για σκοπούς εξασφάλισης  της υποχρέωσης του κάθε Εργολάβου/Παραγωγού ΑΕΚΚ.
  • τα οποιαδήποτε αλλά Συλλογικά Όργανα, Αδειοδοτημένους Μεταφορείς ΑΕΚΚ, εκπροσώπους Αδειοδοτημένων Μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ,  άλλα Συλλογικά Συστήματα και αρμοδίους Φορείς και Υπηρεσίες  του Κράτους, να συνεργαστούν με αμοιβαίο περιβαλλοντικό όφελος και σκοπό, καθώς και για την διόρθωση/ ενίσχυση/βελτίωση του Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης ΑΕΚΚ.

 

Με εκτίμηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Κ.Ο.Δ.Α.)