Εθνική Νομοθεσία του Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Παρατίθεται πιο κάτω η Εθνική Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων:

 

Κοινοτική Νομοθεσία

Παρατίθενται πιο κάτω όλες οι σχετικές Οδηγίες και Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: