Εγγραφή Μέλους

Online

Εγγραφή Μέλους

Μέσω Γραφείου Εξυπηρέτησης ΚΟΔΑ
Ανάγνωση και Αποδοχή των Κανονισμών ΚΟΔΑ του 2014 και των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας
Συμπλήρωση και παράδοση της Γραπτής Σύμβασης σε οποιοιδήποτε Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κ.Ο.Δ.Α.
Η Αίτηση/Γραπτή Σύμβαση Μέλους θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα «Τέλη Εγγραφής» και «Τέλη Ετήσιας Άδειας για Σκοπούς Υποβολής Προσφοράς».
Σε περίπτωση που το υποψήφιο Μέλος πρόκειται να αναλάβει Έργο ή έχει υπό εκτέλεση Έργο θα πρέπει πρόσθετα να συμπεριληφθούν και τα αντίστοιχα «Τέλη Έργου». Τα σχετικά Τέλη αναλύονται στον Κατάλογο Τελών Συμμετοχής στο Συ.Συ. ΚΟΔΑ.
Ακολουθείστε τις Γενικές Οδηγίες στην σελίδα 4 της Γραπτής Σύμβασης Μέλους